Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

 

       Ngày 30 tháng 5 năm 2014 UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

 

       1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

       - Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng được quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý dự án đầu tư trong khu công nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh. Quy định này không áp dụng đối với các công trình thuộc lĩnh vực bí mật quốc gia, bí mật an ninh, quốc phòng.

       - Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có liên quan đến chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.


       2. Về phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng:

       - Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

       - Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chất lượng công trình theo Điều 41 và Điều 45 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP;

       - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

       - Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và nhà ở riêng lẻ trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý.

 

       Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 02/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Những quy định trước đây trái với Quy định được ban hành theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Nguồn:  Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND