Thành viênThống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay
mod_vvisit_counterHôm qua
mod_vvisit_counterTrong tuần
mod_vvisit_counterTrong tháng
mod_vvisit_counterThống kê1
Hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng

                                     

 

        Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 212/QĐ-BXD về việc hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành Xây dựng gồm các Tiêu chuẩn sau:

       Các tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, đề nghị bạn đọc quan tâm liên hệ với cơ quan công bố (Bộ Khoa học công nghệ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. Website: www.tcvn.gov.vn).


Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hết hiệu lực

Mã hiệu và tên tiêu chuẩn hiện hành

1.  TCXD 44:1970

Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

Hủy do không còn phù hợp

2.  TCXD 45:1978

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công

trình

TCVN 9362:2012

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công

trình

3.  TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác

nền móng

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng - Thi công và

nghiệm thu

4.  TCXD 128 : 1985

(Gộp với: TCXD 136 :

1985)

Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu

trong phòng thí nghiệm để phân tích

hoá học - Quy định chung

TCVN 9171:2012

Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh -

Quy định chung trong phân tích hóa

học

5.  TCXD 129 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá

học xác định hàm lượng Silic dioxyt

TCVN 9172:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp

xác định hàm lượng Silic đioxit

6.  TCXD 130 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá

học xác định hàm lượng lưu huỳnh

trioxyt

TCVN 9173:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp

xác định hàm lượng Sunfua trioxit

7.  TCXD 131 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá

học xác định hàm lượng sắt ôxýt

TCVN 9174:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp

xác định hàm lượng Sắt oxit

8.  TCXD 132 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá

TCVN 9175:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp

 


 

học xác định hàm lượng nhôm oxyt

 

xác định hàm lượng Nhôm oxit

9.  TCXD 133 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá

học xác định hàm lượng canxi oxyt và

magiê oxyt

TCVN 9176:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp

xác  định hàm  lượng  Canxi oxit 

Magiê oxit

10. TCXD 134 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá

học xác định hàm lượng natri oxyt và

kali oxyt

TCVN 9177:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp

xác định hàm lượng Natri oxit và Kali

oxit

11. TCXD 137 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh

phương pháp phân tích hoá học - Xác

định hàm lượng sắt oxyt

TCVN 9178:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định

hàm lượng Sắt oxit

12. TCXD 138 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh

phương pháp phân tích hoá học - Xác

định hàm lượng titan đioxyt

TCVN 9179:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định

hàm lượng Titan đioxit

13. TCXD 139 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh -

Phương pháp phân tích hoá học - Xác

định hàm lượng đồng oxyt

TCVN 9180:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định

hàm lượng đồng oxit

14. TCXD 140 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh -

Phương pháp phân tích hoá học - Xác

định hàm lượng côban oxyt

TCVN 9181:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định

hàm lượng Coban oxit

15. TCXD 141 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh -

Phương pháp phân tích hoá học - Xác

định hàm lượng niken oxyt

TCVN 9182:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định

hàm lượng Niken oxit

 


16. TCXD 147 : 1986

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn

thi công và nghiệm thu

TCVN 9376:2012

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và

nghiệm thu công tác lắp ghép

17. TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn

mòn

Hủy do không còn phù hợp

18. TCXD 151 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9036:2012

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát -

Yêu cầu kỹ thuật

19. TCXD 152 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Phương pháp lấy mẫu

TCVN 9037:2012

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát -

Phương pháp lấy mẫu

20. TCXD 153 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Phương  pháp  xác  định  hàm

lượng silic đioxyt (SiO2)

TCVN 9183:2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương

pháp xác định hàm lượng Silic đioxit

21. TCXD 154 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Phương  pháp  xác  định  hàm

lượng sắt oxyt (Fe2O3)

TCVN 9184:2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương

pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

22. TCXD 155 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Phương  pháp  xác  định  hàm

lượng nhôm oxyt (Al2O3)

TCVN 9185:2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương

pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit

23. TCXD 156 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Phương  pháp  xác  định  hàm

lượng titan oxyt (TiO2)

TCVN 9186:2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương

pháp xác định hàm lượng Titan đioxit

24. TCXD 157 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

TCVN 9187:2012

Cát để sản xuất thủy tinh - Phương

 


 

tinh - Phương pháp xác định độ ẩm

 

pháp xác định hàm lượng độ ẩm

25. TCXD 158 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ

tinh - Phương pháp xác định thành

phần cỡ hạt

TCVN 9038:2011

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát -

Phương pháp xác định thành phần cỡ

hạt

26. TCXD 159 : 1986

Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm

thu

TCVN 9377-

2:2012

(Gộp TCXD 159:1986 với TCXD

303:2006)

27. TCXD 40 : 1987

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc

cơ bản về tính toán

TCVN 9379:2012

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc

cơ bản về tính toán

28. TCXD 74:1987

Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý

thống kê các kết quả xác định các đặc

trưng của chúng

TCVN 9153:2012

Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý

kết quả thí nghiệm mẫu đất

29. TCXD 160:1987

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết

kế và thi công móng cọc

Hủy do không còn phù hợp

30. TCXD 163 : 1987

Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu

Hủy do không còn phù hợp

31. TCXD 166 : 1989

Giàn giáo xây dựng

Hủy do không còn phù hợp

32. TCXD 167:1989

Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất

tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu

kỹ thuật

Hủy do không còn phù hợp

33. TCXD 169 : 1989

Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế

Hủy do không còn phù hợp

34. TCXD 171 : 1989

Bê tông nặng - Phương pháp không phá

hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm

TCVN 9335:2012

  tông nặng  -  Phương pháp  thử

không phá hủy - Xác định cường độ

 


 

và súng bật nẩy để xác định cường độ

nén

 

nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và

súng bật nẩy

35. TCXD 25 : 1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và

công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết

kế

TCVN 9207:2012

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và

công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết

kế

36. TCXD 27 : 1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công

trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9206:2012

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công

trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

37. TCXD 192 : 1996

Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ

thuật

TCN                    9366-1            :

2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ

38. TCXD 193 : 1996

Dung sai trong xây dựng công trình -

Các phương pháp đo kiểm công trình

và cấu kiện chế sẵn của công trình

TCVN 9262-

1:2012

(ISO 7976-

1:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình -

Phương pháp đo kiểm công trình và

cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần

1: Phương pháp và dụng cụ đo

39. TCXD 200 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông

bơm

Hủy do không còn phù hợp

40. TCXD 201 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo

treo

TCVN 9380:2012

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo

treo

41. TCXD 202 : 1997

 

Nhà cao tầng - Thi công phần thân

Hủy do không còn phù hợp

42. TCXD 203 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ

công tác thi công

TCVN 9364:2012

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ

công tác thi công

 


43. TCXD 208 : 1998

Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng -

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Hủy do không còn phù hợp

44. TCXD 210 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình -

Phương pháp đo kiểu công trình và các

cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí

các điểm đo

 

TCVN 9264:2012

(ISO 7976-

2:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình -

Phương pháp đo kiểm công trình và

cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần

2: Vị trí các điểm đo

45. TCXD 211 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình -

Giám định về kích thước và kiểm tra

công tác thi công

TCVN 9259-

8:2012

(ISO 3443-

8:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình -

Phần 8: Giám định về kích thước và

kiểm tra công tác thi công

46. TCXD 213 : 1998

Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng

- Thuật ngữ chung

TCVN                                9254-

1:2012

(ISO                            6707-1:

2003)

Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng-

Phần 1: Thuật ngữ chung

47. TCXD 215 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát

hiện cháy và báo động cháy

TCVN                            9310-3:

2012

(ISO                                8421-

3:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát

hiện cháy và báo động cháy

48. TCXD 216 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng -

Thiết bị chữa cháy

TCVN                            9310-4:

2012

(ISO                                8421-

4:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng -

Thiết bị chữa cháy

 


49. TCXD 217 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng -

Thuật  ngữ chuyên  dùng  cho phòng

cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật

liệu nguy hiểm

TCVN                            9310-8:

2012

(ISO                                8421-

8:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng -

Thuật  ngữ chuyên  dùng  cho phòng

cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật

liệu nguy hiểm

50. TCXD 224 : 1998

Thép dùng trong bê tông cốt thép -

Phương pháp thử uốn và uốn lại

Sử dụng

TCVN 6287:1997

(ISO 10065:1990)

Thép thanh côt bê tông - Thử uốn và

uốn lại không hoàn toàn

51. TCXD 225 : 1998

Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê

tông - Phương pháp xác định vận tốc

xung siêu âm

TCVN 9357:2012

Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê

tông - Phương pháp xác định vận tốc

xung siêu âm

52. TCXD 226 : 1999

Đất  xây dựng  -  Phương pháp  thí

nghiệm  hiện trường  -  Thí nghiệm

xuyên tiêu chuẩn

TCVN 9351:2012

Đất  xây dựng  -  Phương pháp  thí

nghiệm  hiện trường  -  Thí nghiệm

xuyên tiêu chuẩn (SPT)

53. TCXD 227 : 1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

54. TCXD 230 : 1998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết

kế thi công

TCVN 9359:2012

Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi

công

55. TCXD 231 : 1999

Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu

kỹ thuật

Hủy do không còn phù hợp

56. TCXD 234 : 1999

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp

dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi

công và nghiệm thu

TCVN 9390:2012

Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập

ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và

nghiệm thu

57. TCXD 236 : 1999

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng -

TCVN 9349:2012

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng -

 


 

Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính

bền

 

Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính

bền

58. TCXD 237 : 1999

Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu

kỹ thuật chung

TCN                    9366-2            :

2012

Cửa đi, cửa sổ- Phần 2-  Cửa kim loại

59. TCXD 238 : 1999

Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa

học xác định khả năng phản ứng kiềm -

silic

Hủy do không còn phù hợp

60. TCXD 240 : 2000

Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp

điện từ xác định chiều dày bê tông bảo

vệ vị trí và đường kính cốt thép trong

bê tông

TCVN 9356:2012

Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp

điện từ xác định chiều dày lớp bê tông

bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép

trong bê tông

61. TCXD 246 : 2000

Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh

vữa xác định khả năng phản ứng kiềm -

silic

Hủy do không còn phù hợp

62. TCXD 247 : 2001

(ISO 3443-1:1979)

Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc

cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

TCVN 9259-

1:2012

(ISO 3443-

1:1979)

Dung sai trong xây dựng công trình -

Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu

cầu kỹ thuật

63. TCXD 251 : 2001

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai

lệch giới hạn

TCVN                         9260                         :

2012

(ISO 6284:1996)

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai

lệch giới hạn

64. TCXD 252 : 2001

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách

thể hiện chính xác kích thước - Nguyên

TCVN 9261:2012

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách

thể hiện độ chính xác kích thước -

 


 

tắc và thuật ngữ

(ISO 1803:1997)

Nguyên tắc và thuật ngữ

65. TCXD 254 : 2001

Công trình bê tông cốt thép toàn khối

xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng

dẫn thi công và nghiệm thu

TCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối

xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công

và nghiệm thu

66. TCXD 258 : 2001

Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu

cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

TCVN 9204:2012

Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

67. TCXDVN 262 :

2001

 

Bê tông nặng - Phương pháp xác định

hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông

TCVN 7572-

15:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương

pháp thử - Phần 15: Xác định hàm

lượng clorua

68. TCXDVN 80 :

2002

Đất xây dựng - Phương pháp xác định

mô đun biến dạng tại hiện trường bằng

tấm nén phẳng

TCVN 9354:2012

Đất xây dựng - Phương pháp xác định

mô đun biến dạng tại hiện trường bằng

tấm nén phẳng

69. TCXDVN 167 :

2002

Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng

xi măng

TCVN 2682:2009

Xi măng pooc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

70. TCXDVN 263 :

2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công

trình công nghiệp

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công

trình công nghiệp

71. TCXDVN 267 :

2002

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê

tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi

công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 9391:2012

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê

tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi

công lắp đặt và nghiệm thu

72. TCXDVN 269 :

2002

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải

trọng tĩnh ép dọc trục

TCVN 9393:2012

Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện

trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

73. TCXDVN 270 :

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và

TCVN 9378:2012

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và

 


2002

công trình xây gạch đá

 

công trình xây gạch đá

74. TCXD 271 : 2002

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún

công trình dân dụng và công nghiệp

bằng Phương pháp đo cao hình học

TCVN 9360:2012

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún

công trình dân dụng và công nghiệp

bằng Phương pháp đo cao hình học

75. TCXDVN 272 :

2002

Ống nhựa gân xoắn HDPE

TCVN 9070:2012

Ống nhựa gân xoắn HDPE

76. TCXDVN 273 :

2002

 

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

Hủy do không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn

77. TCXDVN 274 :

2002

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép

đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia

tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả

năng chống nứt

TCVN 9347:2012

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép

đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia

tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả

năng chống nứt

78. TCXDVN 275 :

2002

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu

chuẩn thiết kế

TCVN 4602:2012

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu

chuẩn thiết kế

79. TCXDVN 283 :

2002

Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản

xuất tấm sóng amiăng xi măng

TCVN 9188:2012

Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng

amiăng xi măng

80. TCXDVN 284 :

2002

Định lượng các khoáng cơ bản trong

clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm

xạ tia X - Phương pháp chuẩn

TCVN 9189:2012

Định lượng các khoáng cơ bản trong

clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu

xạ tia X theo phương pháp chuẩn

81. TCXDVN 290 :

2002

Băng chắn nước dùng trong mối nối

công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

TCVN 9384:2012

Băng chắn nước dùng trong mối nối

công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

 


82. TCXDVN 291:

2002

Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây

dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột

mịn

TCVN 9039:2011

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây

dựng - Đá vôi

83. TCXDVN 292 :

2002

Vật liệu cacbua silic  - Phương pháp

phân tích hoá học

TCVN 9190:2011

Vật liệu cacbua silic  - Phương pháp

phân tích hoá học

84. TCXDVN 60 :

2003

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9210:2012

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

85. TCXD 174 : 2003

Đất  xây dựng  -  Phương pháp  thí

nghiệm xuyên tĩnh

TCVN 9352:2012

Đất  xây dựng  -  Phương pháp  thí

nghiệm xuyên tĩnh

86. TCXDVN 286 :

2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công

và nghiệm thu

TCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm

thu

87. TCXDVN 293 :

2003

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết

kế

TCVN                         9258                         :

2012

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết

kế

88. TCXDVN 294 :

2003

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện

thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn

mòn

TCVN 9348:2012

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện

thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn

mòn

89. TCXDVN 295 :

2003

Vật liệu chịu lửa  - Gạch kiềm tính

Manedi Spinel và manhedi crôm dùng

cho lò quay

TCVN 9032:2011

Vật liệu chịu lửa  - Gạch kiềm tính

Manhêdi Spinel và manhêdi crôm dùng

cho lò quay

90. TCXDVN 301:

2003

Đất xây dựng - Phương pháp thí

nghiệm tại hiện trường- xác định độ ẩm

và độ chặt của đất - Phương pháp

TCVN 9350:2012

Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ

xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại

hiện trường

 


 

phóng xạ

 

 

91. TCXDVN 307 :

2003

Bê tông nặng- Phương pháp xác định

hàm lượng xi măng trong bê tông đã

đóng rắn

Hủy do không còn phù hợp

92. TCXDVN 308 :

2003

Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương

pháp  xác  định  hàm lượng  phụ  gia

khoáng

TCVN 9203:2012

Xi măng Pooc lăng hỗn hợp - Phương

pháp  xác  định  hàm lượng  phụ  gia

khoáng

93. TCXDVN 162 :

2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác định

cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCVN 9334:2012

Bê tông nặng - Phương pháp xác định

cường độ nén bằng súng bật nẩy

94. TCXDVN 281 :

2004

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ

bản để thiết kế

TCVN                         9365                         :

2012

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ

bản để thiết kế

95. TCXDVN 287 :

2004

Công trình thể thao - Sân thể thao -

Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4205 :2012

Công trình thể thao - Sân thể thao -

Tiêu chuẩn thiết kế

96. TCXDVN 288 :

2004

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu

chuẩn thiết kế

TCVN                         4260                         :

2012

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu

chuẩn thiết kế

97. TCXDVN 289 :

2004

Công trình thể thao - Nhà thể thao -

Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN                         4529                         :

2012

Công trình thể thao - Nhà thể thao -

Tiêu chuẩn thiết kế

98. TCXDVN

302:2004

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ

thuật

TCVN 4506 :2012

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ

thuật

99.   TCXDVN 303 :

2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng -

Thi công và nghiệm thu

Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây

TCVN 9377-

1:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng -

Thi công và nghiệm thu

Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây

 


 

dựng

 

dựng

100. TCXDVN 309 :

2004

Công tác trắc địa trong xây dựng công

trình - Yêu cầu chung

TCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công

trình - Yêu cầu chung

101. TCXDVN 310 :

2004

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ

thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ

thuật

TCVN 9068:2012

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý

nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9069:2012

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý

nước sạch - Phương pháp thử

102. TCXDVN 311:

2004

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho

bê tông và vữa Silicafume và tro trầu

nghiền mịn

TCVN 8827:2011

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho

bê tông và vữa Silicafume và tro trầu

nghiền mịn

103. TCXDVN 312 :

2004

Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá

học

TCVN 9191:2012

Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá

học

104. TCXDVN 313 :

2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt

dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt

dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

105. TCXDVN 314 :

2005

 

 

 

Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5017-1:2010

(ISO 857-1:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần

1: Các quá trình hàn kim loại

TCVN 5017-2:2010

(ISO 857-2:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần

2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan


106. TCXDVN 316 :

2004

 

Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9029:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí

không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật

107. TCXDVN 317 :

2004

 

Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử

TCVN 9030:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí

không chưng áp - Phương pháp thử

108. TCXDVN 318 :

2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Hướng dẫn công tác bảo trì

109. TCXDVN 319 :

2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho

các công trình công nghiệp - Yêu cầu

chung

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho

các công trình công nghiệp - Yêu cầu

chung

110. TCXDVN 321:

2004

 

Sơn xây dựng - Phân loại

TCVN 9404:2012

 

Sơn xây dựng - Phân loại

111. TCXDVN 322 :

2004

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê

tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9382:2012

Chọn thành phần bê tông sử dụng cát

nghiền

112. TCXDVN 323 :

2004

Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

Hủy do không còn phù hợp

113. TCXDVN 324 :

2004

Xi măng xây trát

TCVN 9202:2012

Xi măng xây trát

114. TCXDVN

325:2004

 

Phụ gia hoá học cho bê tông

TCVN 8826:2011

 

Phụ gia hoá học cho bê tông

115. TCXDVN 326 :

2004

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm

thu

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm

thu

 


116.  TCXDVN 327 :

2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong

môi trường biển

TCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong

môi trường biển

 

 

 

 

117.TCXDVN 328 :

2004

 

 

 

 

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum

biến tính

TCVN 9066:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum

biến tính - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN                             9067-

1:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum

biến tính - Phần 1: Phương pháp thử -

Xác định tải trọng kéo đứt và độ giãn

dài khi đứt

TCVN                             9067-

2:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum

biến tính - Phần 2: Phương pháp thử -

Xác định độ bền chọc thủng

TCVN                             9067-

3:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum

biến tính - Phần 3: Phương pháp thử -

Xác định độ bền nhiệt

TCVN                             9067-

4:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum

biến tính - Phần 4: Phương pháp thử -

Xác định độ thấm nước dưới áp lực

thủy tĩnh

118. TCXDVN 329 :

2004

Bê tông và vữa xây dựng - Phương

pháp xác định PH

TCVN 9339:2012

Bê tông và vữa xây dựng - Phương

pháp xác định PH

119. TCXDVN 332 :

2004

Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại

lượng và đơn vị

TCVN 9031:2011

Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại

lượng và đơn vị


120.  TCXDVN 334 :

2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép

trong  xây dựng  dân  dụng   công

nghiệp

Sử dụng tiêu

chuẩn

TCVN 8790:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép - Qui trình thi

công và nghiệm thu

121. TCXDVN 337 :

2005

Vữa và bê tông chịu axít

TCVN 9034:2011

Vữa và bê tông chịu axít

122. TCXDVN 338 :

2005

 

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN                         5575                         :

2012

 

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

123.TCXDVN 339 :

2005

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà -

Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ

số diện tích và không gian

TCVN                         9255                         :

2012

(ISO 9836:2011)

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà -

Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ

số diện tích và không gian (ISO 9836 :

2011)

124.TCXDVN 340 :

2005

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng

Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ

kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng

bản vẽ

TCVN                         9256                         :

2012

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật

ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật -

Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

125. TCXDVN 341:

2005

Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương

pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của

màng sơn

TCVN 9405:2012

Sơn tường dạng nhũ tương - Phương

pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của

màng sơn

126. TCXDVN 342 :

2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

cấu                        của                        toà                              nhà

Phần 1 : Yêu cầu chung

TCVN 9311-1  :

2012

(ISO 834-1:1999)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

công trình xây dựng  - Phần 1 : Yêu

cầu chung

127. TCXDVN 343 :

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

TCVN 9311-3 :

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

 


2005

cấu                        của                               toà                               nhà

Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử

và áp dụng số liệu thử nghiệm

2012

(ISO/TR 834-

3:1994)

công                     trình                              xây                              dựng

- Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử

và áp dụng số liệu thử nghiệm

128. TCXDVN 344 :

2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

cấu                        của                               toà                               nhà

Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ

phận ngăn cách đứng chịu tải

TCVN 9311-4 :

2012

(ISO 834-4:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

công                     trình                              xây                              dựng

- Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ

phận ngăn cách đứng chịu tải

129. TCXDVN 345 :

2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

cấu                        của                        toà                              nhà

Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ

phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCVN 9311-5 :

2012

(ISO 834-5:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

công                     trình                              xây                              dựng

- Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ

phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

130. TCXDVN 346 :

2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

cấu                        của                        toà                              nhà

Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCVN 9311-6 :

2012

(ISO 834-6: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

công                     trình                              xây                              dựng

- Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với

dầm

131. TCXDVN 347 :

2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

cấu                        của                        toà                              nhà

- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

TCVN 9311-7 :

2012

(ISO 834-7:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

công                     trình                              xây                              dựng

- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

132. TCXDVN 348 :

2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết

cấu                        của                        toà                              nhà

Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ

phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCVN 9311-8 :

2012

(ISO 834-8:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận

công                     trình                              xây                              dựng

- Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ

phận ngăn cách đứng không chịu tải

133. TCXDVN 349 :

2005

Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 9205:2012

Cát nghiền cho bê tông và vữa

 


134. TCXDVN 350 :

2005

Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước

cơ bản

TCVN 9033:2011

Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước

cơ bản

135. TCXDVN 351:

2005

 

Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển

dịch ngang nhà và công trình

TCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng - Xác định

chuyển dịch ngang bằng phương pháp

trắc địa

136. TCXDVN 352 :

2005

Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác

định chiều dày vùng sơn khô

TCVN 9406:2012

Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác

định chiều dày màng sơn khô

137. TCXDVN 353 :

2005

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN                         9411                         :

2012

Nhà ở liên kế- Tiêu chuẩn thiết kế

138. TCXDVN 354 :

2005

Bê tông nặng - Phương pháp xác định

hàm lượng sun phát trong bê tông

TCVN 9336:2012

Bê tông nặng - Phương pháp xác định

hàm lượng sunfat

139. TCXDVN 355 :

2005

Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán

giả - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN                         9369                         :

2012

Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

140. TCXDVN 356 :

2005

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574 :

2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -

Tiêu chuẩn thiết kế

141.TCXDVN 357 :

2005

Nhà và công trình dạng tháp - Quy

trình   quan  trắc   độ   nghiêng  bằng

phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012

Nhà và công trình dạng tháp - Xác

định độ nghiêng bằng phương pháp

trắc địa

142. TCXDVN 358 :

2005

Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung

siêu âm xác định tính đồng nhất của bê

tông

TCVN 9396:2012

Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng

nhất của bê tông - Phương pháp xung

siêu âm

 


143. TCXDVN

359:2005

Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật

bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCVN 9397:2012

Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương

pháp động biến dạng nhỏ

144. TCXDVN 360 :

2005

Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion

clo bằng phương pháp đo điện lượng

TCVN 9337:2012

Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion

clo bằng phương pháp đo điện lượng

145. TCXDVN 194 :

2006

Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa

kỹ thuật

TCVN 9363:2012

Khảo sát cho xây dựng - Khảo sát địa

kỹ thuật cho nhà cao tầng

146. TCXDVN 303 :

2006

 

Công tác hoàn thiện trong xây dựng -

Thi công và nghiệm thu

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

TCVN                             9377-

2:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng -

Thi công và nghiệm thu - Phần 2:

Công tác trát trong xây dựng

TCVN                             9377-

3:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng -

Thi công và nghiệm thu - Phần 3:

Công tác ốp trong xây dựng

147. TCXDVN 361:

2006

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN                         9211                  :

2012

Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế

148. TCXDVN 362 :

2006

Quy hoạch cây xanh sử dụng công

cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết

kế

TCVN                         9257                  :

2012

Quy hoạch cây xanh sử dụng công

cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết

kế

149. TCXDVN 363 :

2006

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ

bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn

trên công trình bằng phương pháp thí

nghiệm chất tải tĩnh

TCVN                         9344                  :

2012

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ

bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn

trên công trình bằng phương pháp thí

nghiệm chất tải tĩnh

150. TCXDVN 364 :

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong

TCVN 9401:2012

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong


2006

trắc địa công trình

 

trắc địa công trình

151. TCXDVN 366 :

2006

 

Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công

trình cho xây dựng trong vùng Kast

TCVN 9402:2012

Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất

công trình cho xây dựng trong vùng

các - tơ

152. TCXDVN 367 :

2006

Vật liệu chống thấm trong xây dựng -

Phân loại

Hủy do không còn phù hợp

153. TCXDVN 368 :

2006

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi

tum polime

TCVN 9065 :

2012

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi

tum

154. TCXDVN 371 :

2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công

trình xây dựng

Hủy do không phù hợp đối tượng tiêu chuẩn theo quy định

tại Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật

155. TCXDVN 372 :

2006

Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9113 :

2012

Ống bê tông cốt thép thoát nước

156. TCXDVN 373 :

2006

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm

của kết cấu nhà

TCVN 9381 :

2012

Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm

của kết cấu nhà

157. TCXDVN 374 :

2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu

cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm

thu

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ

bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

158. TCXDVN 375 :

2006

Thiết kế công trình chịu động đất

Phần 1: Quy định chung, tác động động

đất và quy định đối với kết cấu nhà

TCVN 9386-1  :

2012

Thiết kế công trình chịu động đất -

Phần 1: Quy định chung, tác động động

đất và quy định với kết cấu nhà

 


 

Phần 2: Nền móng, tường chắc và các

vấn đề địa kỹ thuật

TCVN 9386-2  :

2012

Thiết kế công trình chịu động đất -

Phần 2: Nền móng, tường chắn và các

vấn đề địa kỹ thuật

159. TCXDVN 376 :

2006

Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp

xác định thời gian đông kết

TCVN 9338:2012

Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp

xác định thời gian đông kết

160. TCXDVN 385:

2006

Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi

măng

TCVN 9403:2012

Gia cố đất nền yếu - Phương pháp trụ

đất xi măng

161. TCXDVN 46 :

2007

Chống sét cho công trình xây dựng -

Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì

hệ thống

TCVN 9385:2012

Chống sét cho công trình xây dựng -

Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì

hệ thống

162. TCXDVN 386 :

2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi

và cửa ngăn cháy

TCVN 9383:2012

Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi

và cửa ngăn cháy

163. TCXDVN 388 :

2007

 

Sơn - Phương pháp xác định độ cứng

của màng phủ bằng thiết bị con lắc

Sử dụng

TCVN 2098:2007

(ISO 1522:2006)

Sơn và vecni - Phép thử dao động tắt

dần của con lắc

164. TCXDVN 389 :

2007

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu

cầu kỹ thuật và nghiệm thu

TCVN 9114:2012

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu

cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

165. TCXDVN 390 :

2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp

ghép - Quy phạm thi công và nghiệm

thu

TCVN 9115:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp

ghép - Thi công và nghiệm thu

166. TCXDVN 391 :

2007

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự

nhiên

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự

nhiên

 


167. TCXDVN 392 :

2007

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn -

Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9116:2012

Cống hộp bê tông cốt thép

168. TCXDVN 394 :

2007

Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong

các công trình xây dựng - Phần an toàn

điện

TCVN 7447 (gồm

14 TCVN)

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

169. TCXDVN 395 :

2007

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

TCVN 8825:2011

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Thanh Quang. Nguồn: Quyết định 212/QĐ-BXD