MỜI THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN XI (2018– 2019)

Thứ hai - 26/11/2018 16:20
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI (2018 – 2019) (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.
lo go hoi thi STKT
lo go hoi thi STKT

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa của Hội thi

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI, năm 2018 – 2019 (sau đây gọi tắt là Hội thi) nhằm hưởng ứng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV, năm 2018 - 2019, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2018; thông qua Hội thi, thúc đẩy phong trào sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

Điều 2. Cơ quan tổ chức Hội thi

Hội thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức và giao Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THỂ LỆ HỘI THI

Điều 3. Lĩnh vực thi

Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

4. Y dược;

5. Giáo dục và đào tạo

6. Vật liệu, hóa chất, năng lượng và các lĩnh vực khác.

Điều 4. Đối tượng dự thi

Các giải pháp kỹ thuật được tạo ra từ năm 2013 trở về sau của các tổ chức, cá nhân được áp dụng có hiệu quả tại Bình Định, chưa tham gia các Hội thi của tỉnh đều được tham dự Hội thi.

1. Cá nhân đứng tên dự thi

Mọi công dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp... có giải pháp kỹ thuật đã được tạo ra tại tỉnh Bình Định đều có quyền tham dự Hội thi với tư cách cá nhânhoặc nhóm cá nhân.

Trường hợp cá nhân là tác giả giải pháp hoặc nhóm tác giả, nhưng việc tạo ra giải pháp là do thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Nhà nước, tập thể giao bằng kinh phí của các tổ chức này thì tác giả được quyền dự thi với tư cách cá nhân, nếu được tổ chức đó cho phép bằng văn bản.

2. Tổ chức đứng tên dự thi

Các tổ chức trong và ngoài tỉnh Bình Định đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên dự thi. Trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả (hoặc nhóm tác giả) của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

Điều 5. Giải pháp dự thi

- Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng thuộc 6 lĩnh vực tại điều 3 đều có quyền tham dự Hội thi.

- Đối với giải pháp là các dự án hợp đồng chuyển giao công nghệ, cơ quan tiếp nhận chuyển giao công nghệ được tham dự Hội thi nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chuyển giao công nghệ và cam kết giải pháp này chưa đăng ký dự thi ở các cuộc thi khác trong toàn quốc.

- Các giải pháp, công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc thì không được tham gia Hội thi.

Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật dự thi

Giải pháp dự thi được đánh giá theo 3 tiêu chuẩn sau đây :

1. Có tính mới: Giải pháp dự thi phải có tính sáng tạo và không trùng với giải pháp đã được công bố tại bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Bình Định hoặc đã được áp dụng ở trong tỉnh trước ngày nộp hồ sơ.

2. Có khả năng áp dụng trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật của Bình Định: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử trên địa bàn tỉnh đã được nhân rộng ra trong ngoài tỉnh và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội: Giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở tỉnh và trong nước, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

Điều 7. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi hợp lệ phải đáp ứng đầy đủ các nội dung như đã nêu tại Điều 3 và Điều 4 và Điều 5 của Thể lệ này. Hồ sơ dự thi nộp thành 2 bộ, bao gồm :

1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu) gồm các nội dung sau:

- Họ tên người dự thi hoặc tên tổ chức dự thi;

- Ngày tháng năm sinh; chức danh khoa học (nếu có);

- Địa chỉ nơi làm việc hoặc nơi cư trú, điện thoại liên hệ;

-Tên giải pháp dự thi (ngắn gọn nhưng đủ thể hiện bản chất của giải pháp);

- Lĩnh vực dự thi;.

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ngày, tháng , năm);

- Văn bản thoả thuận của các đồng tác giả về phần trăm đóng góp và uỷ quyền cho một người đứng ra làm đại diện dự thi (nếu giải pháp là đồng tác giả);

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi (nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân trong trường hợp nêu ở Điều 4).

2. Bản mô tả giải pháp dự thi

a. Tên giải pháp dự thi (ghi như phiếu đăng ký dự thi);

b. Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết.

Trong phần này, mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần chỉ rõ những nhược điểm cần phải khắc phục của các giải pháp đó;

c. Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi

- Thuyết minh tính mới: mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp dự thi,cần nêu rõ các thông tin có liên quan đã có trước giải pháp (nếu có), nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, đã cải tiến những chỉ tiêu nào của các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

- Khả năng áp dụng:

+ Giải pháp dự thi đã được áp dụng, có nghĩa là sản phẩm dự thi tạo ra đã được cơ quan chức năng Nhà nước và xã hội chấp nhận.

+ Giải pháp dự thi được sản xuất thử nghiệm, được chứng minh là có khả năng áp dụng là những giải pháp đang ở giai đoạn sản xuất thử và các kết quả được hội đồng khoa học các cấp chấp thuận.

Để chứng minh tiêu chuẩn này cần có tư liệu, tài liệu kèm theo (hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ hoặc hoá đơn bán sản phẩm...)

+ Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế - xã hội:

Hiệu quả kỹ thuật, kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết.

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ;

- Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm việc làm cho người lao động, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ...

Bản mô tả giải pháp có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh hoạ.

3. Toàn văn giải pháp dự thi

- Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp, trong đó có thể trình bày các tính năng kỹ thuật, quy trình xử lý của giải pháp; thuyết minh hướng dẫn sử dụng hoặc áp dụng giải pháp.

- Tác giả gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử(nếu thấy cần thiết), sơ đồ công nghệ, ảnh chụp từ các góc độ khác nhau và các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

4. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học hoặc các cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

Hồ sơ dự thi trình bày trên khổ giấy A4, mỗi bộ hồ sơ đóng thành 1 tập; Bản mô tả giải pháp và Toàn văn giải pháp gửi qua Email: lhhbdinh@gmail.com (nếu có thể).

Căn cứ nội dung giải pháp tham dự thi và lĩnh vực của Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi có quyền xem xét, điều chỉnh lĩnh vực của hồ sơ đăng ký tham dự thi cho phù hợp.

Điều 8. Thời gian nhận hồ sơ, chấm thi và trao giải

1. Thời hạn nộp hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ đến hết ngày 30/6/2019. Nếu gửi qua bưu điện thì ngày tháng ghi trên con dấu của cơ quan bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi. Hồ sơ dự thi của tập thể, cá nhân phải được dán kín và gửi đến:

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần XI, năm (2018-2019)

Số 472 Trần Hưng Đạo,thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại : 0256.3828598 (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh)

(Có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện; nếu gửi qua bưu điện ngoài bì cần ghi: Hồ sơ dự thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định.)

Hồ sơ được tiếp nhận và lưu trữ cho đến ngày công bố kết quả Hội thi. Hồ sơ dự thi sẽ không đựơc trả lại; riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

2. Chấm các giải pháp dự thi thực hiện từ tháng 7 đến 30/09/2019, Lễ trao giải thưởng tổ chức trong quý IV năm 2019.

Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn các giải pháp có triển vọng tốt của Hội thi lần XI và các tác giả tự nguyện tham dự Hội thi toàn quốc lần XV sẽ được Ban Tổ chức Hội thi tạo điều kiện, hướng dẫn để tham dự các Giải thưởng, Hội thi, Cuộc thi toàn quốc .

Điều 9. Đánh giá giải pháp dự thi

Giải pháp dự thi được Ban Giám khảo xem xét, đánh giá. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm đã được Ban Tổ chức Hội thi quy định.

Điều 10. Giải thưởng, khen thưởng Hội thi

1. Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI, năm 2018-2019 có tối đa:

- 06 giải Nhất, mỗi giải 30.000.000 đồng

- 06 giải Nhì, mỗi giải 24.000.000 đồng

- 06 giải Ba, mỗi giải 18.000.000 đồng

- 18 giải Khuyến khích, mỗi giải 6.000.000 đồng

Giải pháp dự thi được chấm và trao giải thưởng theo lĩnh vực nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào cũng đủ cơ cấu giải thưởng như trên mà tùy tình hình thực tế của giải pháp dự thi, Ban Tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

2. Ban Tổ chức hội thi tặng biểu trưng của Hội thi cho tất cả các giải pháp đạt giải của Hội thi, cấp giấy chứng nhận cho tất cả các giải pháp tham dự Hội thi.

UBND tỉnh tặng bằng khen cho tác giả, đồng tác giả, cộng sự có giải pháp đạt giải Nhất (tác giả đồng tác giả phải có đóng góp bằng chính sức lao động của mình từ 20% trở lên mới được UBND tỉnh tặng bằng khen).

Tác giả có giải pháp đoạt giải Ba trở lên sẽ được đơn vị có chức năng đề nghị tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo hoặc Bằng khen của Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh (đối với các tác giả là đoàn viên thanh niên).

3. UBND tỉnh sẽ tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi; các đơn vị và cá nhân tích cực tham dự và có nhiều giải pháp dự thi đạt giải.

Điều 11. Kinh phí Hội thi

1. Kinh phí Hội thi được sử dụng từ các nguồn sau:

- Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ ngân sách tỉnh (năm 2018 và 2019) cấp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức thực hiện.

- Nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

2. Việc sử dụng kinh phí Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi quyết định trên cơ sở dự toán chi được UBND tỉnh phê duyệt và theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

  1. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu giữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả để không làm ảnh hưởng đến tính mới của giải pháp dự thi. Việc tham gia Hội thi này không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2. Đối với các giải pháp dự thi có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp theo quy định, Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo và tạo điều kiện hướng dẫn tác giả làm thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định trước ngày công bố trao thưởng Hội thi để không ảnh hưởng đến tính mới của giải pháp khi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Thành lập Ban tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo

1. Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ XI, năm 2018 - 2019 do Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập, gồm đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học & Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là Trưởng ban Ban Tổ chức Hội thi.

- Ban Tổ chức Hội thi có nhiệm vụ triển khai Hội thi trên phạm vi toàn tỉnh, tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Thể lệ này; xây dựng kế hoạch triển khai Hội thi; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân dự thi; xem xét, đánh giá, xếp hạng các giải pháp dự thi trình UBND tỉnh quyết định trao giải thưởng.

- Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập Ban Thư ký, Ban Giám khảo và ban hành Quy định về công tác chấm thi, Quy định về chấm điểm và đánh giá các giải pháp dự thi.

2. Ban Thư ký Hội thi giúp Ban Tổ chức Hội thi triển khai các hoạt động cụ thể của Hội thi.

3. Ban Giám khảo Hội thi gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi, giúp Ban Tổ chức Hội thi trong việc chấm điểm, đánh giá các giải pháp dự thi. Kết quả cuối cùng phải được thông qua tập thể Ban giám khảo và Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý hoặc cần bổ sung, Ban Tổ chức Hội thi tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định ./.

 

Tác giả bài viết: HT (ST)

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay160
  • Tháng hiện tại53,262
  • Tổng lượt truy cập1,650,251
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây